CEO ของ SIAMJNK เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบูรณาการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน (SIMD) รุ่นที่ 1

18 มิถุนายน 2024

non

ในวันที่ 25 เมษายน 2567 นายธิติ คัณธามานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท SIAMJNK Co., Ltd ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบูรณาการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน (Sustainable Integration Management for Development – SIMD) รุ่นที่ 1 โดยการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในการนำแนวคิดและกลยุทธ์การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและชุมชน

หลักสูตร SIMD รุ่นที่ 1 มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ในองค์กรของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่ยั่งยืนและน่าอยู่

นายธิติ คัณธามานนท์ ได้กล่าวว่า “การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร SIMD เป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารจากหลากหลายองค์กร เพื่อสร้างแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนา SIAMJNK ให้เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น”

ในงานอบรมครั้งนี้ นายธิติ คัณธามานนท์ ได้มุ่งเน้นไปยังเรื่องของการพัฒนาและการสร้างอาชีพให้กับเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องการการสนับสนุนเป็นพิเศษ โดยได้เสนอแนวคิดในการสร้างโอกาสในการทำงานและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้กับเด็กพิเศษ ให้พวกเขาสามารถมีชีวิตที่มีคุณภาพและมีบทบาทในสังคมอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนและการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การอบรมหลักสูตร SIMD รุ่นที่ 1 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ให้กับผู้บริหารในภาคธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้มีบทบาทในการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

ติดต่อ:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ SIAMJNK Co., Ltd
โทร: 022863014
อีเมล: [email protected]

เกี่ยวกับ SIAMJNK Co., Ltd:
SIAMJNK เป็นบริษัทให้เช่าคลังสินค้ามืออาชีพ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการคลังสินค้าที่มีทำเลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Less for More” เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในด้านบริการและความสวยงามทางสถาปัตยกรรม


แชร์ข่าว