CEO ของ SIAMJNK สำเร็จการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (SML) รุ่นที่ 5

18 มิถุนายน 2024

non

นายธิติ คัณธามานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท SIAMJNK Co., Ltd ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (SML) รุ่นที่ 5 โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเปรียบเสมือนคลังสมองของประเทศ ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์อย่างถูกต้อง

การอบรมนี้ใช้ระยะเวลาทั้งหมดแปดเดือน ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความรับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนแล้ว ยังได้สร้างความประทับใจและพันธมิตรในหลายมิติ ทั้งทางด้านสังคมและด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรอย่างยิ่ง

นายธิติ คัณธามานนท์ ได้กล่าวถึงประสบการณ์ในการเข้าร่วมอบรมว่า “การเข้าร่วมหลักสูตร SML รุ่นที่ 5 เป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารความมั่นคง รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายสาขา การอบรมนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาบริษัท SIAMJNK ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรนี้”

การสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร SML รุ่นที่ 5 นี้ เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของนายธิติ คัณธามานนท์ ในการพัฒนาตนเองและองค์กรเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพและมั่นคง

ติดต่อ:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ SIAMJNK Co., Ltd
โทร: 022863014
อีเมล: [email protected]

เกี่ยวกับ SIAMJNK Co., Ltd:
SIAMJNK เป็นบริษัทให้เช่าคลังสินค้ามืออาชีพ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการคลังสินค้าที่มีทำเลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Less for More” เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในด้านบริการและความสวยงามทางสถาปัตยกรรม


แชร์ข่าว